V případě, že se chystáte stavět rodinný dům nebo rekonstruujete starší nemovitost, která není napojena na kanalizaci, končící na veřejné čistírně odpadních vod (dále jen ČOV), pak je ideální volbou při řešení nakládání s odpadními vodami nákup a instalace domovní čistírny odpadních vod (dále jen DČOV). K provedení stavby vodního díla je třeba stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod.

Pokud se rozhodnete čistit odpadní vodu v DČOV s vypouštěním do povrchových nebo podzemních vod, berete na sebe povinnosti provozovatele vodního díla. Znamená to, že:

  1. Musíte mít vypracovaný projekt domovní čistírny.
  2. Na základě vypracovaného projektu dostanete od vodoprávního úřadu povolení ke stavbě, které obsahuje stavební povolení uvedeného vodního díla a povolení k nakládání s odpadními vodami. Povolení k nakládání s odpadními vodami určuje požadovaný stupeň čištění odpadních vod (dále jen OV), způsob kontroly čištění atd.
  3. Po kolaudaci čistírny je povolen zkušební provoz a následně po jeho vyhodnocení pak trvalý provoz. Během zkušebního i trvalého provozu je požadována kontrola kvality vyčištěných OV, kterou prokazujeme rozborem vzorků na odtoku.
  4. Pokud jsou vyčištěné OV zasakovány drenážním potrubím do podzemních vod, je třeba k projektu ještě doplnit hydrogeologické posouzení, které dokládá, že v místě vypouštění nedojde ke znehodnocení podzemních vod.

Rozhodnutí pro povolení domovní čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) je uděleno dle vodního zákona č. 150/2010 Sb., kde pro povolení vypouštění přečištěných odpadních vod podle §15a, odst. 1 je postačující ohlášení s náležitostmi podle odst. 2. Přečištěnou odpadní vodu z domovní ČOV lze vypouštět buď do vod povrchových (řeka, rybník, dešťová kanalizace, atd.) nebo zasakováním do vod podzemních. Podle toho, jaký způsob vypouštění je zvolen, musí být splněny podmínky podleNařízení vlády č. 23/2011 Sb. nebo Nařízení vlády č 416/2010 Sb.

A) Vypouštění přečištěných odpadních vod do vod povrchových

Podmínky povolení k vypouštění přečištených odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací nalezneme v platném Nařízení vlády č. 23/2011 Sb.

To děká DČOV do těchto kategorií:

  • Kat. I. – pro běžné vypouštění přečištěné vody z ČOV do vod povrchových
  • Kat. II. – pro vypouštění přečištěné vody z ČOV do vod, kde je zvýšená ochrana
  • Kat. III. – pro ještě přísnější ochranu (vypouštění přečištěné vody z ČOV do vod podzemních)

Minimální přípustná účinnost čištění podle NV č. 23/2011 Sb., stanovená při certifikaci DČOV v procentech.

Naše fima se zabývá výrobou kategorie II.

Kategorie

CHSKCr

BSK5

NL

N-NH4+

Pcelk.

I.

70 %

80 %

90 %

-

-

II.

75 %

85 %

90 %

75 %

-

III.

75 %

85 %

95 %

80 %

80 %


* tato tabulka se vztahuje na certifikované domovní ČOV podle EN 12566-3 pro malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel a vodní díla ohlašovaná podle §15a vodního zákona.

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod podle NV č. 23/2011 Sb.:

NV 23/2011 Sb. pro ČOV do kapacity 500 EO

Přípustné hodnoty „p“

Maximální hodnoty „m“

CHSKcr

150 mg/l

220 mg/l

BSK5

40 mg/l

80 mg/l

NL

50 mg/l

80 mg/l


Podmínky povolení k vypouštění přečištených odpadních vod do vod podzemních pojednává Nařízení vlády č. 416/2010 Sb. které zmiňuje četnost vzorkování pro tyto případy jako dvakrát ročně.

 

B) Vypouštění přečištěných odpadních vod do vod podzemních

Emisní standardy ukazatelů přípustného znečištění odpadních vod podle NV č. 416/2010 Sb.:

 

NV 416/2010 Sb. pro ČOV do kapacity 50 EO

„m“ hodnota

CHSKcr

150 mg/l

BSK5

40 mg/l

NL 40 mg/l

V NV č. 416/2010 Sb. nejsou uvedeny hodnoty „p“. Takže o hodnotách „p“ lze odvodit, že by měly být v takové výši jako je uvedeno v NV č. 61/2003 Sb. Protože hodnoty „p“ v NV č. 61/2003 Sb. jsou vyšší než hodnoty „m“ v NV č. 416/2010, lze pouze doporučit, aby při určení „p“ hodnot bylo přihlédnuto ke stanovisku odborně způsobilé osoby v hydrogeologickém posudku pro vypouštění. Případně, aby maximálně byly stanoveny jako procentuální podíl v souladu s poměrem „p“ a „m“ hodnot z tabulky v NV č. 61/2003 Sb.:

 

„m“ 61/2003

„p“61/2003

„m“416/2010

poměrné „p“

CHSKcr

220

150

150

100

BSK5

80

40

40

20

NL

80

50

40

25

 

Napište nám vaše dotazy či poznámky


Čistírny Krátký

Kontakt:

Vladimír Krátký
obchod@cistirna-septik.cz
Tel.: 773 821 070
YWEwOWRiZT